Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda / Ulaganje u budućnost

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA/PARTNERA U PROJEKTU

PRIPREMA PROJEKTNO – STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJSKOG PAKETA ZA SUFINANCIRANJE OD STRANE EU ZA AGLOMERACIJU OKUČANI I STARO PETROVO SELO

 


NARUČITELJ: Slavča d.o.o.
PARTNER U PROJEKTU: Općina Okučani i Općina Staro Petrovo Selo

Projekt “Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani i Staro Petrovo Selo” sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U cilju podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske Unije vezanih uz gospodarenje vodama potrebna su velika ulaganja u vodnokomunalni sektor s naglaskom na veća naselja (aglomeracije) sukladno obvezama iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva. Sukladno Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana je obveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 281 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES s rokom završetka svih radova do 2023. godine uz prijelazne rokove do 2018. i 2020. godine ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti prijemnika.

Područje aglomeracije Okučani uključuje naselja Benkovac, Bodegraj, Cage, Dubovac, Čovac, Lađevac, Okučani, Gornji Bogićevci, Kosovac, Ratkovac, Smrtić, Vrbovljani.

Područje aglomeracije Staro Petrovo Selo uključuje naselja Donji Crnogovci, Godinjak, Gornji Crnogovci, Komarnica, Laze, Oštri vrh, Staro Petrovo Selo, Štivica, Tisovac, Vrbova.

Slavča d.o.o. je, kao Korisnik projekta, u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, za projekt “Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani i Staro Petrovo Selo”, s Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1  i Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom razine 2, Općinom Okučani i Općino Staro Petrovo Selo kao partnerima potpisao

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Ugovor o partnerstvu

Po provedenim postupcima javne nabave, Slavča d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 16.09.2015. g. sklopio Ugovor za izradu studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Staro Petrovo Selo i Okučani  u vrijednosti od 2.808.000,00 kuna (bez PDV-a).

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je ZAŠTITA OKOLIŠA.

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Projekt obuhvaća izradu studijske, tehničke i projektne dokumentacije, dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu opreme/usluga/radova , te izradu aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje Aglomeracije Okučani i Staro Petrovo Selo za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Izršene su sljedeće aktivnosti:

STUDIJSKA DOKUMENTACIJA:

 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Studija utjecaja na okoliš
 • Aplikacijski paket

TEHNIČKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

 • Elaborat izvlaštenja (za linijske objekte sustava odvodnje)
 • Idejni projekti mreže sustava odvodnje
 • Idejni projekti objekata sustava odvodnje
 • Idejni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Glavni projekti sustava odvodnje
 • Glavni projekti objekata sustava odvodnje
 • Ishođeni posebni uvjeti građenja mreže i objekata sustava odvodnje
 • Posebni uvjeti građenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (u fazi ishođenja)

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu radova na izgradnji mreže sustava
 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu za nadzor

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST:

 • Izrada web stranice
 • Izrada i tisak letaka
 • Izrada i tisak plakata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

Ukupna vrijednost projekta Izrada studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture za sufinanciranje iz fondova EU iznosi 3.600.000,00 kn,od čega EU-sufinanciranje iznosi 85%, a nacionalna komponenta 15% (Republika Hrvatska, Hrvatske vode i lokalna zajednica).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (OD - DO)

2015-2017

Kontakt

OBRAZAC ZA KONTAKT:


KONTAKNA OSOBA:


Luka Nikiforov, Slavča d.o.o.


+ 385 35 362 588

U koliko imate pitanja vezano za projekt možete nam poslati mail.

GALERIJA